Externe communicatie

Adviestraject externe communicatie en kwaliteitsbeleid voor een basisschool

In opdracht van Stichting Openbaar Onderwijs Rheden   

Een basisschool had te maken met een toestroom van allochtone leerlingen en tegelijkertijd het vertrek van autochtone leerlingen. De ouders van autochtone leerlingen uitten hierover hun zorgen. Directie en team hadden hier niet direct een antwoord op en moesten zich bezinnen op de nieuwe situatie. Jaffar Consultancy werd gevraagd om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren.

Er werd een onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met ouders en leerkrachten, om er achter te komen waar de knelpunten precies zaten. Autochtone én allochtone ouders bleken zich zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen: krijgen ze wel genoeg aandacht in de les (autochtone ouders), worden ze wel genoeg gestimuleerd tot betere prestaties (allochtone ouders)? Ook vonden enkele ouders en leerkrachten dat er meer aandacht aan het handhaven van de schoolregels besteed moest worden. Over het spreken van de eigen taal door allochtone ouders (op het schoolplein, tijdens inloopochtenden) verschilden autochtone en allochtone ouders duidelijk van mening.

Door middel van een ouderavond met interactieve scènes werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de ouders.

Een advies op de gebieden externe communicatie, de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ten aanzien van schoolregels werd aan het bovenschools management uitgebracht.


"*" geeft vereiste velden aan

Dit zal sluiten in 0 seconden